پاراشوت ( ترمز ایمنی )
قفل دربها
گاورنر
ضربه گیر
وسیله جلوگیری از اضافه سرعت رو به بالا