گواهینامه عضویت در انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های بازرسی فنی خراسان
گواهی تایید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی فنی شرکت ملی گاز
ISO IEC 17020:2012 TUV ICB
گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
کارت عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
تاییدیه مرکز آموزشی همکار
لوح تقدیر از استاندار خراسان رضوی
گواهینامه جدید 98 - 3
گواهینامه جدید 98 - 2
گواهینامه جدید 98 - 1
گواهی عضویت در جامعه ممیزی و بازرسی ایران-تمدید
گواهینامه ISO10015:1999
گواهینامه ISO 9001:2015
گواهینامه بازرسی و نمونه برداری کالا
گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی