شماره حساب مربوط به شعب شرکت بهداد صنعت آریان خراسان

 

ردیف

شعبه

نام بانک

شماره کارت

شماره حساب

1 خراسان رضوی  صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۱۸۵۰۷۶ -
2 سمنان گردشگری ۵۰۵۴۱۶۷۰۰۰۱۲۷۳۲۵ -
3 مازندران گردشگری ۵۰۵۴۱۶۷۰۰۰۱۲۷۳۴۱ -
4 گلستان صادرات ۶۰۳۷۶۹۰۳۴۵۰۰۰۱۱ ۰۲۱۱۲۷۵۶۴۱۰۰۹
5 خراسان شمالی گردشگری ۵۰۵۴۱۶۷۰۰۰۱۲۷۲۵۹ -
6 خراسان جنوبی گردشگری ۵۰۵۴۱۶۷۰۰۰۱۳۷۹۱۰ -
7 همدان گردشگری ۵۰۵۴۱۶۷۰۰۰۱۳۵۳۷۷ -
8 قم گردشگری ۵۰۵۴۱۶۷۰۰۰۱۲۷۳۳۳ -
9 هرمزگان گردشگری ۵۰۵۴۱۶۷۰۰۰۱۲۷۳۵۸ -
10 فارس گردشگری ۵۰۵۴۱۶۷۰۰۰۱۳۶۸۰۵ -

 

حساب بانک صادرات به شماره ۰۱۰۳۰۷۱۵۸۴۰۰۸ به نام شرکت بهداد صنعت آریان خراسان می باشد