مدارک مورد نیاز

 
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پس از ثبت درخواست بازرسی در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور به شرح زیر می باشد:
۱- کپی پروانه ساختمان 
 
۲- کپی کارت ملی مالک 

۳- کدپستی
 
۴- تکمیل فرم درخواست بازرسی
 
۵- تکمیل فرم تایید اجزاء ( که توسط شرکت نصاب تکمیل و تمامی صفحات مهر و امضاء گردد)
 
۶- تکمیل فرم مشخصات فنی ( که توسط شرکت نصاب تکمیل و تمامی صفحات مهر و امضاء گردد)

۷- واریز هزینه بازرسی ( به شماره حساب اعلام شده که در سایت شرکت نیز می باشد)
 
مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده پس از تایید فنی  به شرح زیر می باشد:
۱- ارایه بیمه نامه معتبر دارای موارد: آدرس محل دقیق پروژه -پلاک ثبتی مندرج در پروانه مبنا - تعداد توقف - تعداد نفرات وجدول غرامت ها بر مبنای تعداد نفرات و همچنین  بند:« مستاجران،مدیران ومالکان ساختمان به صورت بی نام جزء ذینفعان بیمه نامه می باشند».
 
۲- ارایه قرارداد سرویس معتبر با شرکت نصاب دارای موارد: آدرس محل دقیق پروژه -پلاک ثبتی مندرج در پروانه مبنا - تعداد توقف (درج پلاک ثبتی و تعداد توقف برای خراسان رضوی اجباری می باشد) و همچنین بند: «مسوولیت حفظ و نگهداری از پلاک شناسه ملی و پلاک ظرفیت بر عهده ی شرکت سرویس و نگهدار می باشد همچنین شرکت سرویس و نگهدار در صورت مخدوش و یا برداشته شدن پلاک ها در طول اجرای این قرارداد موظف به نصب مجدد آنها در کابین می باشد».

۳- نقشه و محاسبات ارایه شده توسط شرکت نصاب دارای مهر و امضا شرکت نصاب

۴- در صورتی که اطلاعات در هر کدام از فرم های (درخواست- تاییدیه اجزا و مشخصات فنی) با پروژه مغایرت داشته باشند، باید مجددا با اطلاعات صحیح توسط شرکت نصاب ارایه گردد.